مجله «سیاست گذاری محیط شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «سیاستگذاری محیطهای شهری و ژئوپولیتیک شهری» با کسب مجوز انتشار از بیست و یکمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه مورخ 1399/11/20 مطابق با نامه شماره 65432//ص/99 مورخ 1399/12/10 به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز منتشر می شود.

این فصلنامه مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. همچنین با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.