دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با رویکرد اعتلای دانش، پژوهش و علم افزایی در سطح کشور توسط گروه علوم سیاسی واحد شیراز در جهت اعتلای علوم سیاست گذاری فضاهای شهری، تحلیل سیاسی - اجتماعی از مسائل شهرها و تبیین  آینده پژوهی سیاسی اقتصادی شهرها با کسب مجوز از کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی اقدم به انتشار فصلنامه سیاست گذاری محیط شهری با تناوب چاپ 4 شماره در سال را نموده است.

مجله سیاست گذاری محیط شهری از بیست و یکمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه مورخ 1399/11/20 مطابق با نامه شماره 65432//ص/99 مورخ 1399/12/10 به صورت فصلنامه مجوز انتشار علمی - پژوهشی دریافت نموده است.