اهداف فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست گذاری محیط شهری که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز چاپ و منتشر می‌شود عبارت است از:

چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های سیاست گذاری شهری، ژئوپولیتیک شهری، توسعه شهرها و محیط های شهری، مدیریت سیاسی اقتصادی شهری و سایت فضایی در شهرسازی منتج به توسعه پایدار گردد. بدین منظور مجله به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با سیاست شهری، توسعه شهری و برنامه ریزی سیاسی- اجتماعی محیطهای شهری مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:

 

*  شهر و سیاست گذاری توسعه شهری                           * کلانشهرها و سیاست شهرنشینی

* آینده پژوهی مسائل سیاسی - اجتماعی در محیط های شهری    * توریسم و سیاست گذاری توسعه شهری
  * مطالعات سیاسی و اقتصادی محیطهای شهری                *  فرهنگ سیاسی زندگی شهرنشینی

* مدیریت و حکمروایی شهری                           *سیاست و توسعه پایدار محیطهای شهری

* مشارکت شهروندان و فرهنگ شهروندی      * حقوق شهری و سیاستگذاری شهرها

* سیاستگذاری محیط شهری               * برنامه ریزی ناحیه ای و سیاست توسعه شهری

* سیاستگذاری رفاه اجتماعی در شهرها        * اقلیم شناسی محیطهای شهری

* جریان های رفتاری - اجتماعی و سیاسی در محیطهای شهری  * ژئوپولتیک شهری  

 * مکاتب اجتماعی - سیاسی و توسعه شهری   * دیپلوماسی شهری

*مشارکت سیاسی - اجتماعی شهری    * نظریه پردازی سیاسی - اقتصادی شهر