مدیر مسئول


دکتر محمد رضا قائدی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی

سردبیر


دکتر علی سلطانی استاد گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

شهرسازی

مدیر داخلی


دکتر علی شمس الدینی گروه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد بخشایش اردستانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

  • a_bakhshayeshgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی خاکساری رفسنجانی استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

برنامه بریزی شهری و منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیانوش ذاکر حقیقی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کرامت اله راسخ دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزا داسلامی واحد جهرم

جامعه شناسی

  • rasekh_kyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی سلطانی استاد گروه شهرسازی دانشگاه شیراز

شهرسازی

  • solanishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شکور استاد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

جغرافیای انسانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل علی اکبری استاد گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • aliakbariesmaeilyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی کشمیری دانشیار گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزا داسلامی واحد شیراز

برنامه بریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید ملکی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری